Real Madrid và Manchester City đã chơi quảng cáo tốt nhất Daftar Jasabola cho Champions League

Real Madrid và Manchester City đã chơi quảng cáo tốt nhất cho Champions League [Daftar Jasabola]: Là một trí thức số lượng lớn, tôi luôn cảm thấy rằng việc sản xuất cảm xúc trước là kỹ năng cơ bản của các nhân vật mã.Tôi đã suy ngẫm một tập hợp các biện pháp tu từ kể từ khi còi mở đầu: